Category: ดาราศาสตร์


  • จันทรุปราคา-2565

    จันทรุปราคา-2565

    ลอยกระทงปีนี้ เป็นปีแรก ที่มีการจัดงาน หลังเปิดประเทศ จากสถานการณ์ โควิด ๑๙ และยังเป็น วัน จันทรุปราคา ที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกด้วย ในสถานการณ์นี้ เรามาทำความรู้ความเข้าใจ และวางแผนปฏิบัติตัว กันครับ

    Read more