Category: วิทยาศาสตร์


 • จันทรุปราคา-2565

  จันทรุปราคา-2565

  ลอยกระทงปีนี้ เป็นปีแรก ที่มีการจัดงาน หลังเปิดประเทศ จากสถานการณ์ โควิด ๑๙ และยังเป็น วัน จันทรุปราคา ที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกด้วย ในสถานการณ์นี้ เรามาทำความรู้ความเข้าใจ และวางแผนปฏิบัติตัว กันครับ

  Read more


 • จักรวาลคู่ขนาน

  จักรวาลคู่ขนาน

  จักรวาลคู่ขนาน เป็นเรื่องที่ดูลี้ลับลึกลับ และดูจะเกินจินตนาการ จนมีคนตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่า ในขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่า ๑ พระองค์ ก็อาจเป็นได้ และยังตั้งทฤษฎีเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ที่อยู่คนละจักรวาล ก็ไม่รู้จักกัน

  Read more