Tag: 2023


  • เศรษฐกิจการเงินไทย-2566

    เศรษฐกิจการเงินไทย-2566

    ใกล้จะสิ้นปีแล้ว ปี พ.ศ.๒๕๖๕ กำลังจะผ่านไป พ.ศ.๒๕๖๖ กำลังจะเข้ามา หลังจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติ ตลอดระยะเวลา ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา ด้วยฝีมือการขับเครื่องบินของ รปภ.ผู้มากฝีมือ ถัดจากนี้ จะเป็นอย่างไร

    Read more